1

Κοπή δέντρων

Μετά από επίμονες και συνεχείς προσπάθειες τριών ετών και με την πολύτιμη βοήθεια της Κας Σωτηρίας Ρήγα ο Δήμος έστειλε εργολάβο και έκοψε το μεγάλο κυπαρρίσι στην είσοδο του νεκροταφείου το οποίο εχει προκαλέσει ζημιά στον τάφο του Ι. Δημητρόπουλου αλλά και στην μάντρα.

Απ’ότι μάθαμε σειρά πέρνουν τα δέντρα στο σχολείο που έχουν προκαλέσει βλάβες και με τη σειρά μας θα αναλάβουμε μετά απο άδεια της εκκλησιαστικής επιτροπής την κοπή των ξερών κυπαρρισίων στην Αγιά Σωτήρο και στον Αι Δημήτρη.

Σιγά σιγά θα καταφέρουμε και άλλα σημαντικά για το χωριό μας έργα.

Εκ του Δ.Σ

Ο πρόεδρος

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

 

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Ανάρτηση Δασικών χαρτών

Αγαπητοί φίλοι,

όπως είναι γνωστό αναρτήθηκαν οι νέοι δασικοί χάρτες για το νομό Μεσσηνίας όπου φυσικά περιλαμβάνει και το χωριό μας. Οι δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι μόνο απο το διαδίκτυο έως τώρα αλλά και η όλη διαδικασία των αιτήσεων αντίρρησης θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Άρα λοιπόν προκύπτει σοβαρό θέμα για τους συγχωριανούς μας που δεν έχουν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν γνωρίζουν πώς και τί είναι. Θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ,αγροτεμαχίων στο Ψάρι ή στην ευρύτερη περιφέρεια, ώστε να διαπιστώσουν αν το χωράφι τους συμπεριλαμβάνεται στους δασικούς χάρτες μιας και οι αιτήσεις αντίρρησης ξεκινάνε στις 23/01/2017 μέχρι 23/03/2017.

Αναλυτκά παραθέτω τις οδηγίες από την δασική υπηρεσία Μεσσηνίας:

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων. Στην εφαρμογή θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή των αντιρρήσεων. ​

Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) το οποίο ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπέβαλε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Η υποβολή των αντιγράφων των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και των λοιπών συνυποβαλλομένων στοιχείων/εγγράφων μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.​

Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις.  Συγκεκριμένα:

Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,

Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.

Γ. Να καταβάλλετε το  ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.

Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης θα λάβετε Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.

               Απαραίτητα δικαιολογητικά

 Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της  προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).

Ενδεικτικά:

1) Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και  δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)                                                                             

2) Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων

είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Γ.  Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ.  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου   

Ε.  Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.

Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

 

Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

 

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).​

 

Τρόποι πληρωμής τέλους αντίρρησης

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • ​με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa)
  • με μετρητά στις παρακάτω τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική εφαρμογή)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

INTERNET

 

 

ΑΤΜ’S

 

 

EASYPAY 

 

 

AYTOMATA ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

1

 

ALPHA BANK

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2

 

 

HSBC

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

3

 

 

EFG EUROBANK

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

5

 

 

ΕΘΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

6

 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

7

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

8

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

9

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

10

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

11

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ* ​ - - -

 

* Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ

Επίσης η σελίδα όπου μπορείτε να δείτε αν κάποιο αγροτεμάχιο έχει χαρακτηριστεί δασικό είναι η :

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Ζήτησα απο τον Πρόεδρο Κο Δημήτρη Γεωργιόπουλο να μεριμνήσει ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι του χωριού.

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

20160926_130053

Οικτρή κατάσταση στο Χωριό μας

Αγαπητοί συγχωριανοί ,

σήμερα ήμουν στο χωριό μας για να επισκεφτώ τους γονείς μου και ευκαιρίας δοθείσης πήρα το 4χ4 του πατέρα μου και έκανα μια τσάρκα στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα διέλευσης στο χωριό. Ξεκίνησα από τον δρόμο προς το Χρυσοχώρι όπου δούλευε περιστρεφόμενη τσάπα βγάζοντας μπάζα από το ποτάμι. Η διαπίστωση είναι ότι ο δρόμος έχει υποχωρήσει επικίνδυνα και το οδόστρωμα σε 3 σημεία έχει καταστραφεί, και ελλοχεύει τεράστιος κίνδυνος ατυχήματος!!!!! Χρειάζεται εσωτερική αντιστήριξη, ασφαλτόστρωση κ.λ.π. Στη συνέχεια πήγα προς Κατωμέρη όπου καλό είναι να ξεχάσετε τις φωτογραφίες της υποχώρησης του οδοστρώματος προς τον γκρεμό…..είναι πολύ χειρότερη η εικόνα όπου περίπου 50 μέτρα πλάτους 50 πόντων έπαθαν καθίζηση προς τον γκρεμό λόγω διέλευσης του μηχανήματος που πήγε εκεί. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα 50- 100 μέτρα που είναι άκρως επικίνδυνα στα 2 σημεία από τα 4 συνολικά που υπήρχε πρόβλημα διέλευσης στρώθηκαν τα μπάζα που βγήκαν από το ποτάμι…τα μπάζα καλά διαβάζεται (κροκάλες, αγκωνάρια, πέτρες κ.λ.π) και μπαζώθηκε και το αυλάκι που ξεκίναγε από την βρύση και κατέληγε μετά από τους ξενώνες…!!!!! Τα νερά λοιπόν δεν έχουν διαφυγή…αυτή την μικρή που είχαν….Ποιο μυαλό τα σκέφτηκε αυτά;;; υπήρχε τεχνικός του δήμου να επιβλέπει;;;;;; Συνέχισα και προσπάθησα να πάω από Κατωμέρη στο Kολιότσι απο του Φωτομπαλή…γύρισα πίσω. πήγα από του Πέτζου προς Παναγιά…..διπλά διαφορικά με…..φόβο…..και πέρασα και έκανα το λάθος να πάω από Παναγιά στο Κολιότσι……..ΑΔΙΑΒΑΤΟΣ o δρόμος…..

Σε συνάντηση που βρέθηκα με τον Δημήτρη Γεωργιόπουλο, τον Κώστα Τσιαμούλη , τον Ναπολέων Παυλόπουλο και λοιπούς συγχωριανούς μας ενημέρωσε ο Δημήτρης για τις αναφορές του, για το γεγονός ότι δεν τον υπολογίζουν (μάλιστα μας είπε ότι το χωριό είναι ακυβέρνητο καράβι) και για το γεγονός ότι δυστυχώς η παρουσία των 2 δημοτικών συμβούλων μας είναι από μικρή έως μηδαμινή.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι ο Κος Κόνιαρης Δημήτρης μου έστειλε την αναφορά που έκανε σήμερα στο Δήμο.

Μετά το χάος…..δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο χωριό μας. Ακούστηκε άποψη που έλεγε ότι ……άσε να δώσει και το κάτι τις σε άλλες περιοχές ο Δήμαρχος!!!!!!!  Έτσι λειτουργούν και δεν μπορούμε να πάμε κόντρα ούτε να τα κάνουμε καλύτερα!!!!!!!!!!!!! Φρίξτε…….

Το θέμα είναι ,και μακάρι να κάνω λάθος, το ενδεχόμενο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος είναι μεγάλο είτε στο Κατωμέρη είτε στον δρόμο προς Χρυσοχώρι και τότε θα κλαίμε όλοι μαζί…..μην μιλήσουμε για μελλοντικές καθιζήσεις, πλημμύρες κ.λ.π

Που είναι η τοπική μας αυτοδιοίκηση (ναι…οι ίδιοι που κάθε φορά ψηφίζουμε);;;;;  Γιατί δόθηκαν λεφτά σε εργολάβους χωρίς σχέδιο επισκευών των βλαβών;;;; Γιατί Κοι του Δήμου Οιχαλίας από τα 138.000 ευρώ ,που δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις ,στο Ψάρι δουλεύει το μηχάνημα ενός μόνο εργολάβου  (ο οποίος απ’ ότι έμαθα σήμερα την είχε και δούλευε με δικά του έξοδα) από τους 10 περίπου που μοιράστηκε αυτό το ποσό και εφόσον το Ψάρι και το Βασιλικό έχουν τις μεγαλύτερες ζημιές;;;; Που θα πάνε οι υπόλοιποι εργολάβοι…να επισκευάσουν;; (στο Διαβολίτσι εθεάθη μηχάνημα να καθαρίζει….καθαρά αυλάκια) ;;;;;;; Ήδη έχω στείλει 2 επιστολές στον Δήμο (καμία απάντηση) και σήμερα παρέδωσα και μία και στον πρόεδρο της Τ.Κ. Θα ζητήσω ακρόαση από τον Βουλευτή Μεσσηνίας Κο Κωνσταντινέα, και από εκεί και πέρα θα το φτάσω ως εκεί που μπορώ ώστε να μην έχουμε τα ίδια και να μην έχουμε ατύχημα.

 

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

14264867_10202167850875135_801851842720228793_n

Καταστροφές στο Ψάρι 07/09/2016

20160406_124700

Έσκισαν την Ελληνική σημαία στο χωριό μας ??

Αγαπητοί φίλοι , σήμερα στην μικρή πλατεία του χωριού μας παρατήρησα ότι η Ελληνική σημαία που κυματίζει στο μνημείο του ήρωα πεσόντα Επισμηναγού Δημοσθένη Πολίτη, ήταν τυλιγμένη γύρω από τον ιστό της. Προσπαθώντας να την ξετυλίξω διαπίστωσα ότι η σημαία ήταν σκισμένη με μαχαίρι (δεν ήταν σκισμένη από τον αέρα διότι το σκίσιμο ήταν τόσο ώστε να χωρέσει η τυλιγμένη σημαία στον ιστό) στο κάτω σημείο και είχαν περάσει τον ιστό μέσα σε αυτό το σκίσιμο με σκοπό να μην κυματίζει γιατί προφανώς ενοχλούσε. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός που το έκανε δεν κατάλαβε τι έκανε εκείνη την στιγμή (Προσβολή Εθνικού συμβόλου) , αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για πιο λόγο το έκανε….τον εμπόδιζε να περάσει ?? το έκανε για να μην σκιστεί από τον αέρα (και πήγε και την έκοψε με μαχαίρι)??…

Μιλώντας με συγχωριανούς όλοι νόμιζαν ότι τυλίχτηκε από τον αέρα που είχε πρίν λίγες μέρες και δεν είχαν παρατηρήσει κάτι περίεργο…..

Ο /Οι υπεύθυνοι της πράξης αυτής να γνωρίζουν ότι η κίνηση τους αποτελεί ποινική πράξη…….

Άρθρο 188 Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

  1.  Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού ύμνου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή χρηματική ποινή.
  2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος τελεί πράξεις βανδαλισμού σε τόπους ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας καθώς και σε χώρους φύλαξης νεκρών ή νεκροταφεία ή αφαιρεί αυθαίρετα νεκρό ή μέλη του ή την τέφρα του από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τα φυλάξουν, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα κατ’ άλλη διάταξη.

Ήδη έγινε επώνυμη καταγγελία στο Α.Τ Κοπανακίου

Για του λόγου το αληθές…

20160406_124700 20160406_124657 20160406_124655

058

Χάνεται ο δρόμος προς το Κατωμέρι

Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση σε ένα σημείο στον δρόμο για το Κατωμέρι στο Ψάρι λίγο πρίν τους ξενώνες “Οι -Ρίζες”. Οι φωτογραφίες αυτές τραβήχτηκαν απο τον Κώστα Τσιαμούλη μετά από προτροπή του Ανδρέα Γυφτόπουλου ο οποίος, όπως και άλλοι συγχωριανοί μας στο Ψάρι , πηγαινοέρχονται συχνά για αγροτικές εργασίες στα χωράφια τους στο βουνό. Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε από την περσινή τρομερή νεροποντή και ακόμα να επιδιορθωθούν οι βλάβες στους δρόμους.
Έως τώρα η τοπική κοινότητα με αίτηση της έχει ζητήσει την συνδρομή μηχανημάτων για την αποκατάσταση των βλαβών σε δρόμους και ποτάμια (σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου Κου Γεωργιόπουλου Δημήτρη και αριθμό πρωτοκόλλου 2492 στις 13/03/2015 ) αλλά, ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν κάνει τα ελάχιστα.
Επειδή η κατάσταση του συγκεκριμένου δρόμου είναι άθλια ,επειδή σε ενδεχόμενη δυνατή νεροποντή η ζημιά θα μεγαλώσει, επειδή υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος θα σταλούν οι παρακάτω φωτογραφίες στον Δήμο και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με επίσημη καταγγελία για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους του χωριού μας.
Η κατάσταση με την μη ενασχόληση του Δήμου με τα προβλήματα του χωριού μας ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.
 073 072 071 070 069
068 067 066 065 064063062061060059058
untitled

SOS!!!!Σκουπίδια στο Ψάρι!!!!SOS

Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί,

μόλις εχθές πληροφορηθήκαμε για την διακήρυξη δημοπρασίας προς μίσθωση ακινήτου (οικόπεδο) που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος διαχείρισης απορριμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου Οιχαλίας. Είναι ο γνωστός Μπαλοποιητής ο οποίος αρχικά ήταν να γίνει προς την Καλιρρόη. Το μείζον θέμα που προέκυψε είναι ότι προσέφεραν έκταση για το έργο αυτό στην θέση Κακόσι ( λίγο πιο πάνω από το άνω Ψάρι) και μάλλον προκρίνουν την περιοχή αυτή ως την καταλληλότερη από τις 5 προσφορές. Τα προβλήματα θα είναι τεράστια , θα μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, και από την μυρωδιά δεν θα μπορούμε να σταθούμε πουθενά.Δυστυχώς μάθαμε ότι οι προσφορές (5) υποβλήθηκαν την 21η ημέρα(προφανής δόλος) και όχι εντός εικισαημέρου που ορίζει η διακήρυξη. Επίσης μάθαμε το ποσό της μίζας που θα δοθεί που ανέρχεται στις 120.000€.

Σήμερα έχουμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Οιχαλίας και θα του θέσουμε το θέμα αυτό γνωστοποιώντας του την πρόθεση μας να στείλουμε εξώδικο προς τον Δήμο, ώστε να μην προβεί σε καμία ενέργεια η οποία δεν θα είναι νόμιμη και θα επηρεάσει τις ζωές μας ,καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη ενέργεια (ΜΜΕ, πορείες διαμαρτυρίας κ.λ.π).

Προσανατολιζόμαστε προς Γενική Συνέλευση των κατοίκων του χωριού και όχι μόνο ,την οποία θα συγκαλέσει ο Κος Γεωργιόπουλος ως Πάρεδρος ,και θα συνυπογράψουμε και εμείς ως σύλλογος “Το Μετσίκι” καθώς και ο σύλλογος Ψαραίων που εδρεύει στην Αθήνα, και θα ενημερωθούν όλοι όσοι προσέλθουν για τα εξής : α) Δίκτυο ύδρευσης , β) Νεκροταφείο, γ) σκουπίδια και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί για τις περαιτέρω ενέργειες μας.

Για οποιαδήποτε νέα πληροφόρηση που έχουμε θα σας ενημερώσουμε ξανά, ενώ για τα αποτελέσματα της συνάντησης μας με τον Κο Δήμαρχο θα ενημερωθείτε μέχρι αύριο.

Σας επισυνάπτω την διακήρυξη.

Δήμος Οιχαλίας

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

7

17ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε. 2014 – ΕΚΘΕΣΗ Ε.Λ.Κ.Ε. 2014 – ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ο συγχωριανός μας Σοφοκλής Βασιλόπουλος κατέκτησε την 1η θέση στον 17o διαγωνισμό καναρινιών εμφάνισης που διεξήχθη από 28/11/2014 έως 30/11/2014 στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Περιστερίου. Θερμά συγχαρητήρια Σοφοκλή και καλή επιτυχία σε επόμενους διαγωνισμούς που θα λάβεις μέρος.

Δύο λόγια για τα καναρίνια εμφάνισης  :

Τα καναρίνια εμφάνισης, σύμφωνα με την Διεθνή Ορνιθολογική Ομοσπονδία (COM), χωρίζονται σε 5 κατηγορίες . Μπορείτε να πατήσετε πάνω στα links με τις ονομασίες των καναρινιών, για να δείτε τις εικόνες τους :

Κατηγορία Α: τα Σγουρά Καναρίνια:

Κατηγορία Β: τα Καναρίνια Στάσης:

Κατηγορία Γ: τα Καναρίνια Τύπου:

Κατηγορία Δ: τα Λοφιοφόρα Καναρίνια:

Κατηγορία Ε: τα Σημαδεμένα Καναρίνια:

faviconpsari

Ανάρτηση στο doriopress.wordpress.com

Ευχαριστούμε για τις ευχές σας. https://doriopress.wordpress.com/2014/11/06/%cf%88%ce%b1%cf%81%ce%b9-%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%84%ce%bf-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%83-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b5%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%84/