%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Ανάρτηση Δασικών χαρτών

Αγαπητοί φίλοι,

όπως είναι γνωστό αναρτήθηκαν οι νέοι δασικοί χάρτες για το νομό Μεσσηνίας όπου φυσικά περιλαμβάνει και το χωριό μας. Οι δασικοί χάρτες είναι προσβάσιμοι μόνο απο το διαδίκτυο έως τώρα αλλά και η όλη διαδικασία των αιτήσεων αντίρρησης θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Άρα λοιπόν προκύπτει σοβαρό θέμα για τους συγχωριανούς μας που δεν έχουν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν γνωρίζουν πώς και τί είναι. Θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες ,αγροτεμαχίων στο Ψάρι ή στην ευρύτερη περιφέρεια, ώστε να διαπιστώσουν αν το χωράφι τους συμπεριλαμβάνεται στους δασικούς χάρτες μιας και οι αιτήσεις αντίρρησης ξεκινάνε στις 23/01/2017 μέχρι 23/03/2017.

Αναλυτκά παραθέτω τις οδηγίες από την δασική υπηρεσία Μεσσηνίας:

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ/ Υποβολή Αντιρρήσεων. Στην εφαρμογή θα βρείτε αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών για την υποβολή των αντιρρήσεων. ​

Για το σύνολο των αντιρρήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και τα λοιπά συνυποβαλλόμενα στοιχεία/έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή, με συστημένη επιστολή στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) το οποίο ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων. Στον φάκελο αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υπέβαλε ηλεκτρονικά. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα κατάθεσης στο ταχυδρομείο.

Η υποβολή των αντιγράφων των στοιχείων που αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον καθώς και των λοιπών συνυποβαλλομένων στοιχείων/εγγράφων μπορεί να γίνει και αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου στο αρμόδιο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.​

Προκειμένου να υποβάλετε αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη, υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις.  Συγκεκριμένα:

Α. Να συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας σας, στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων,

Β. Να συμπληρώσετε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής τις γεωγραφικές συντεταγμένες (σε ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών του πολυγώνου / γεωτεμαχίου, που περικλείει την έκταση, της οποίας αμφισβητείται ο δασικός/χορτολιβαδικός χαρακτήρας, σύμφωνα με τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη.

Γ. Να καταβάλλετε το  ειδικό τέλος για την υποβολή αντίρρησης.

Με την ολοκλήρωση υποβολής αντίρρησης θα λάβετε Αποδεικτικό Υποβολής Αντιρρήσεων.

               Απαραίτητα δικαιολογητικά

 Εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δηλ. έως τη λήξη της  προθεσμίας και για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο ΣΥΑΔΧ ταχυδρομικώς, τα παρακάτω στοιχεία σε έντυπη μορφή:

Α. Υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησής του, όπως αυτό παράγεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων, αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 

Β. Τα στοιχεία που θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον (υπό μορφή απλών φωτοαντιγράφων).

Ενδεικτικά:

1) Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, όπως: κυριότητα, υποθήκη και  δουλείες (προσωπικές δουλείες: επικαρπία, οίκηση και πραγματικές δουλείες: δουλεία οδού, ξυλεύσεως, βοσκής, αντλήσεως ύδατος κ.λπ.)                                                                             

2) Ενοχικά δικαιώματα, όπως: μίσθωση, επίμορτη αγροληψία, χρονομεριστική μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης – δωρεάς ακινήτου κ.α.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύονται από δημόσια έγγραφα, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, οι δικαστικές αποφάσεις, τα παραχωρητήρια, οι πράξεις τακτοποίησης, οι αποφάσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κ.λπ.

Σημειώνεται ότι για τη μίσθωση απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο, ενώ για το προσύμφωνο δωρεάς ακινήτου, απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο και όχι μεταγραφή.

Στην περίπτωση περιβαλλοντικών οργανώσεων και άλλων νομικών προσώπων

είναι απαραίτητη η επισύναψη καταστατικού ίδρυσης/σύστασης, στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

3) Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον από αυτό προκύπτει η ταυτότητα του ακινήτου.

Γ.  Αντίγραφο του Αποδεικτικού Πληρωμής του αναλογούντος ειδικού τέλους, που εκτυπώνεται με χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής υποβολής αντιρρήσεων.

Δ.  Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου   

Ε.  Φωτοαντίγραφο του παραστατικού που πιστοποιεί την καταβολή του αναλογούντος ειδικού τέλους σε περίπτωση πληρωμής σε τραπεζικό κατάστημα.

Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται εξουσιοδότηση (με το γνήσιο της υπογραφής), ενώ στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει την αντίρρηση απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η αντίρρηση μπορεί να συνοδεύεται και από άλλα στοιχεία που αποδεικνύουν ή υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του ενδιαφερόμενου για το δασικό/χορτολιβαδικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης (διοικητικές πράξεις, βεβαιώσεις αρμοδίων υπηρεσιών, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, οικοδομική άδεια, φωτοερμηνείες, τεχνικές εκθέσεις κ.λπ.), τον οποίο αμφισβητεί.

Στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

 

Ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και για την έκταση που αμφισβητείται έχει ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ. τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

Σημειώνεται ότι από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

 

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον Δασικό Χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει).​

 

Τρόποι πληρωμής τέλους αντίρρησης

Η πληρωμή του τέλους μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • ​με πιστωτική κάρτα (mastercard ή visa)
  • με μετρητά στις παρακάτω τράπεζες (σχετικές οδηγίες θα βρείτε στην ειδική εφαρμογή)
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 

 

ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

INTERNET

 

 

ΑΤΜ’S

 

 

EASYPAY 

 

 

AYTOMATA ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

1

 

ALPHA BANK

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

2

 

 

HSBC

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

3

 

 

EFG EUROBANK

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

4

 

 

ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

5

 

 

ΕΘΝΙΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

6

 

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

-

 

 

7

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

8

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

9

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

10

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

11

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ* ​ - - -

 

* Η πληρωμή μπορεί να γίνει και σε όλα τα αυτοματοποιημένα καταστήματα του δικτύου των ΕΛΤΑ

Επίσης η σελίδα όπου μπορείτε να δείτε αν κάποιο αγροτεμάχιο έχει χαρακτηριστεί δασικό είναι η :

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Ζήτησα απο τον Πρόεδρο Κο Δημήτρη Γεωργιόπουλο να μεριμνήσει ώστε να ενημερωθούν οι κάτοικοι του χωριού.

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Συναυλία στο Πάνω Ψάρι

Απο το αρχείο του συγχωριανού μας Δημήτρη Τσιούτσια.

Μουσική εκδήλωση στο Πάνω Ψάρι το 2002 με την Σοφία Παπάζογλου. Την διοργάνωση την είχε αναλάβει ο Προοδευτικός Σύλλογος Ψαραίων.

20161218_183447

Φωταγώγηση Φάτνης

Αγαπητοί φίλοι,

όπως ενημερωθήκατε σήμερα φωταγωγήσαμε την Φάτνη μας η οποία αποτελεί πρωτοβουλία του Πατέρα Σωφρόνιου και βοήθησε στην υλοποίηση της ο σύλλογος το Μετσίκι καθώς και αρκετοί συγχωριανοί μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Νίκο Παναγιωτόπουλο (Νικοψηλό) για την πολύ σημαντική του βοήθεια,  την Μιμίκα και τον Πρόεδρο του χωριού Δημήτρη ,τον Αντρέα Γυφτόπουλο, τον Μήτσο τον Βούλγαρο,τα μέλη του συλλόγου, όλους τους συγχωριανούς που βοήθησαν λίγο ή πολύ, την Κα Αναστασία (ράφτρια απο την Καλαμάτα) που μας δάνεισε την γυναικεία κούκλα και μας έραψε τα ρούχα, και τέλος όλους όσους ήταν παρόντες. Πάνω απ’όλους τον Πατέρα Σωφρόνιο για τις συμβουλές και την ιδέα που είχε.

Η Φάτνη θεωρώ ότι είναι η ομορφότερη που έχω δεί ποτέ διότι δεν είναι τυποποιημένη αλλά αποτελείται απο τις μικρές πινελιές που όλοι βάλαμε.

Σε όλους τους Ψαραίους όπου και αν βρίσκονται Χρόνια Πολλά καλές γιορτές.

Εκ μέρους του συλλόγου

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

 

31x46_AFISA_XMASS__05

Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν

Αγαπητοί φίλοι,

ο σύλλογος “Το Μετσίκι” διοργανώνει για 3η φορά Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20:30 στην μεγάλη αίθουσα του σχολείου.

Η είσοδος είναι 10€ και περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, και τα παιδιά έως 12 ετών είναι με δωρεάν είσοδο.

Σας περιμένουμε για να περάσουμε όμορφα.

31x46_AFISA_XMASS__04

TO METSIKI

Αποτελέσματα συνάντησης με τον Βουλευτή Κο Κωνσταντινέα

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας σχετικά με την πρωτοβουλία του συλλόγου για συνάντηση με τον Βουλευτή Κο Κωνσταντινέα Πέτρο έχω να σας ενημερώσω ότι:

Ο Κος Βουλευτής με κάλεσε στο γραφείο του το Σάββατο 29/10/2016 και συζητήσαμε εκτενώς τα προβλήματα που έχουμε ώς χωριό και του παρέδωσα ηλεκτρονικό υλικό με τα σημεία των προβλημάτων. Αφού με άκουσε να του εξηγώ αναλυτικά τα προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους αλλά και στον επαρχιακό δρόμο Ψάρι – Χρυσοχώρι καθώς και μετά την αναφορά μου στο νεκροταφείο και στο δίκτυο ύδρευσης εκείνος μου εξήγησε ότι η πρώτη κίνηση που μπορεί να κάνει είναι να καλέσει τον Αντιδήμαρχο Κο Γιάννη Ηλιόπουλο και να του ζητήσει να εξετάσει τα θέματα του χωριού μας, και αναλόγως της πορείας των αιτημάτων μας θα παρέμβει ξανά.

Η συνάντηση με τον Κο Ηλιόπουλο έγινε με την παρουσία των κυρίων Γεωργιόπουλου Δημήτρη και Τσιαμούλη Κώστα όπου αφού του αναφέραμε τα προβλήματα εκείνος μας υποσχέθηκε ότι το πρόβλημα στους αγροτικούς δρόμους θα λυθεί άμεσα (με την 2η εκταμίευση των χρημάτων) ενώ το θέμα για το νεκροταφείο το αναλαμβάνει ο πρόεδρος του χωριού ώστε να στείλει έγγραφη αναφορά για τα προβλήματά του. Ήδη ο Δήμος έχει πάρει έγκριση απο το Δασαρχείο για την κοπή των δέντρων στο νεκροταφείο. Ομοίως θα στείλουμε και για το κυπαρίσσι αλλά και για τις λεύκες στο σχολείο.

Για το σχολείο θα ξανα υποβάλουμε αίτημα για παραχώρηση της εκμετάλλευσης του από τον σύλλογο και επειδή υπάρχει προηγούμενο μας ενημέρωσε ότι μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημά μας.

Σε κάθε περίπτωση ο κος Κωνσταντινέας θα ενημερωθεί για την πορεία των αιτημάτων μας ,κάτι που άλλωστε και ο ίδιος ζήτησε.

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

1-17

Αποκαλυπτήρια τιμητικής πλάκας.

Σε κλίμα συγκίνησης και υπερηφάνειας πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής μαρμάρινης πλάκας με τα ονόματα των πεσόντων Ψαραίων αγωνιστών κατά τους Ελληνικούς πολέμους από το 1900 έως το 1941.

Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για τους συγχωριανούς μας που παρευρέθησαν παρά το τσουχτερό κρύο και τη βροχή και ευχήθηκαν αυτές οι πρωτοβουλίες του συλλόγου να έχουν συνέχεια.

Έγινε κατάθεση στεφάνων από : τον εκπρόσωπο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Κο Παυλόπουλο Ναπολέων και από τον πρόεδρο του συλλόγου Κο Γυφτόπουλο Μιλτιάδη. Στη συνέχεια ο πρόεδρος του συλλόγου διάβασε τα ονόματα και εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε για τα ονόματα αυτά επίσημα από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού.

Μετά την σύντομη ομιλία του προέδρου τον λόγο πήρε ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Σωφρόνιος ο οποίος τόνισε την ανάγκη για σύμπνοια και ομοψυχία. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και ο Εθνικός μας ύμνος με δάκρυα στα μάτια οφείλω να ομολογήσω.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βασίλη και την Δήμητρα Ζώργα για την παραχώρηση του στεγάστρου για να προφυλαχθούμε από την βροχή αλλά και για το τραπέζι που ετοίμασαν για τους ανθρώπους που ήταν στην τελετή, τον Πάτερ Φώτη που έψαλε τρισάγιο στην μνήμη των πεσόντων, και πάνω από όλους  τους συγχωριανούς μας που με την παρουσία τους τίμησαν τους πεσόντες.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό.

Υ.Γ

Δεν προσκλήθηκαν απο την Δημοτική αρχή οι κεφαλές διότι έως τώρα αγνοούν επιδεικτικά τις αιτήσεις μας αλλά και τις αναφορές μας για τις ζημιές που έγιναν στο χωριό μας.

%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%b1%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd

28η Οκτωβρίου

Στα πλαίσια της τιμητικής τελετής που θα πραγματοποιηθεί στις 28/10/2016 στις 12:00 στο ηρώο ,ετοίμασα αυτό το video με σεβασμό στους προγόνους μας.

metsiki

Μυκηναική Μεσσηνία & ο αρχαιολογικός χώρος στο Μετσίκι

Της αρχαιολόγου Γεωργίας Χατζή-Σπηλιοπούλου δημοσιευμένο στην εφημερίδα Επικούρειος Απόλλων.

Κατεβάστε και διαβάστε το δημοσίευμα:

 

TO METSIKI

Ανακοίνωση

Ο Σύλλογος “Το Μετσίκι” αναλαμβάνει πρωτοβουλία και καλέι ΟΛΟΥΣ τους συγχωριανούς μας σε ανοιχτή
συγκέντρωση στην κάτω Πλατεία το Σάββατο 22/10/2016 και ώρα 17:00.
Θέμα συζήτησης : Οι πλημμύρες και οι καταστροφές στο χωριό μας.
Σκοπός της συγκέντρωσης δεν είναι η απόδοση ευθυνών ή να κατηγορηθούν οι εκλεγμένοι αλλά να παρθούν αποφάσεις για
τον τρόπο αντίδρασης μας στην αδιαφορία που υπάρχει για το χωριό μας απο τον Δήμο και την περιφέρεια.

Για τους συγχωριανούς που δεν θα μπορέσουν να έρθουν και ασχολούνται με το internet θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης μέσω teamviewer ή Skype. θα γίνει σχετική ενημέρωση

 

Εκ μέρους του συλλόγου

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης

20160926_130053

Οικτρή κατάσταση στο Χωριό μας

Αγαπητοί συγχωριανοί ,

σήμερα ήμουν στο χωριό μας για να επισκεφτώ τους γονείς μου και ευκαιρίας δοθείσης πήρα το 4χ4 του πατέρα μου και έκανα μια τσάρκα στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα διέλευσης στο χωριό. Ξεκίνησα από τον δρόμο προς το Χρυσοχώρι όπου δούλευε περιστρεφόμενη τσάπα βγάζοντας μπάζα από το ποτάμι. Η διαπίστωση είναι ότι ο δρόμος έχει υποχωρήσει επικίνδυνα και το οδόστρωμα σε 3 σημεία έχει καταστραφεί, και ελλοχεύει τεράστιος κίνδυνος ατυχήματος!!!!! Χρειάζεται εσωτερική αντιστήριξη, ασφαλτόστρωση κ.λ.π. Στη συνέχεια πήγα προς Κατωμέρη όπου καλό είναι να ξεχάσετε τις φωτογραφίες της υποχώρησης του οδοστρώματος προς τον γκρεμό…..είναι πολύ χειρότερη η εικόνα όπου περίπου 50 μέτρα πλάτους 50 πόντων έπαθαν καθίζηση προς τον γκρεμό λόγω διέλευσης του μηχανήματος που πήγε εκεί. Αν εξαιρέσουμε αυτά τα 50- 100 μέτρα που είναι άκρως επικίνδυνα στα 2 σημεία από τα 4 συνολικά που υπήρχε πρόβλημα διέλευσης στρώθηκαν τα μπάζα που βγήκαν από το ποτάμι…τα μπάζα καλά διαβάζεται (κροκάλες, αγκωνάρια, πέτρες κ.λ.π) και μπαζώθηκε και το αυλάκι που ξεκίναγε από την βρύση και κατέληγε μετά από τους ξενώνες…!!!!! Τα νερά λοιπόν δεν έχουν διαφυγή…αυτή την μικρή που είχαν….Ποιο μυαλό τα σκέφτηκε αυτά;;; υπήρχε τεχνικός του δήμου να επιβλέπει;;;;;; Συνέχισα και προσπάθησα να πάω από Κατωμέρη στο Kολιότσι απο του Φωτομπαλή…γύρισα πίσω. πήγα από του Πέτζου προς Παναγιά…..διπλά διαφορικά με…..φόβο…..και πέρασα και έκανα το λάθος να πάω από Παναγιά στο Κολιότσι……..ΑΔΙΑΒΑΤΟΣ o δρόμος…..

Σε συνάντηση που βρέθηκα με τον Δημήτρη Γεωργιόπουλο, τον Κώστα Τσιαμούλη , τον Ναπολέων Παυλόπουλο και λοιπούς συγχωριανούς μας ενημέρωσε ο Δημήτρης για τις αναφορές του, για το γεγονός ότι δεν τον υπολογίζουν (μάλιστα μας είπε ότι το χωριό είναι ακυβέρνητο καράβι) και για το γεγονός ότι δυστυχώς η παρουσία των 2 δημοτικών συμβούλων μας είναι από μικρή έως μηδαμινή.

Εδώ θα πρέπει να αναφέρω το γεγονός ότι ο Κος Κόνιαρης Δημήτρης μου έστειλε την αναφορά που έκανε σήμερα στο Δήμο.

Μετά το χάος…..δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο χωριό μας. Ακούστηκε άποψη που έλεγε ότι ……άσε να δώσει και το κάτι τις σε άλλες περιοχές ο Δήμαρχος!!!!!!!  Έτσι λειτουργούν και δεν μπορούμε να πάμε κόντρα ούτε να τα κάνουμε καλύτερα!!!!!!!!!!!!! Φρίξτε…….

Το θέμα είναι ,και μακάρι να κάνω λάθος, το ενδεχόμενο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος είναι μεγάλο είτε στο Κατωμέρη είτε στον δρόμο προς Χρυσοχώρι και τότε θα κλαίμε όλοι μαζί…..μην μιλήσουμε για μελλοντικές καθιζήσεις, πλημμύρες κ.λ.π

Που είναι η τοπική μας αυτοδιοίκηση (ναι…οι ίδιοι που κάθε φορά ψηφίζουμε);;;;;  Γιατί δόθηκαν λεφτά σε εργολάβους χωρίς σχέδιο επισκευών των βλαβών;;;; Γιατί Κοι του Δήμου Οιχαλίας από τα 138.000 ευρώ ,που δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις ,στο Ψάρι δουλεύει το μηχάνημα ενός μόνο εργολάβου  (ο οποίος απ’ ότι έμαθα σήμερα την είχε και δούλευε με δικά του έξοδα) από τους 10 περίπου που μοιράστηκε αυτό το ποσό και εφόσον το Ψάρι και το Βασιλικό έχουν τις μεγαλύτερες ζημιές;;;; Που θα πάνε οι υπόλοιποι εργολάβοι…να επισκευάσουν;; (στο Διαβολίτσι εθεάθη μηχάνημα να καθαρίζει….καθαρά αυλάκια) ;;;;;;; Ήδη έχω στείλει 2 επιστολές στον Δήμο (καμία απάντηση) και σήμερα παρέδωσα και μία και στον πρόεδρο της Τ.Κ. Θα ζητήσω ακρόαση από τον Βουλευτή Μεσσηνίας Κο Κωνσταντινέα, και από εκεί και πέρα θα το φτάσω ως εκεί που μπορώ ώστε να μην έχουμε τα ίδια και να μην έχουμε ατύχημα.

 

Γυφτόπουλος Μιλτιάδης